Nalaganje...

ZANIMA ME ...

1. Preden bom sprejet/sprejeta …

Prijavo je potrebno priporočeno poslati na želeno srednjo šolo najkasneje do 2. 4. 2024.

Pri izpolnjevanju prijave ti bo pomagala osnovnošolska svetovalna delavka. Prijava mora biti izpolnjena čitljivo in z vsemi zahtevanimi podatki. Vsak kandidat izpolni le eno prijavo za vpis, izjema so dijaki, ki se želijo vzporedno izobraževati tudi v programu umetniška gimnazija, glasbena smer: petje-instrument. Prijavnica je na voljo na spletnih straneh ministrstva, in sicer na spletnem naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/.

Stanje prijav bo objavljeno na spletni strani MVI, in sicer 8. 4. 2024.

Prav tako lahko vprašaš svojo svetovalno delavko ali pokličeš svetovalno delavko na srednjo šolo, kamor si oddal/-a prijavo za vpis.

Vpisni postopek vodita svetovalni delavki. Lahko ju pokličeš ali pa jima pišeš in se z njima posvetuješ, kakšne so tvoje možnosti.

Kontakt svetovalne delavke za program Kemijski tehnik in Tehnik računalništva:
Urška Stepišnik,
telefon: 03/42 858 52,
e-naslov: urska.stepisnik@sc-celje.si.

Kontakt svetovalne delavke za program Elektrotehnik in Elektrikar:
Urška Koštomaj,
telefon: 03/42 858 52,
e-naslov: urska.kostomaj@sc-celje.si.

Potrudi se, da bo tvoj učni uspeh čim boljši, ker je to dobra popotnica za uspeh v srednji šoli.

Če se v določeni izobraževalni program prijavi manj ali pa ravno kandidatov, kot je razpisanih prostih mest, potem so sprejeti vsi prijavljeni kandidati, ki so uspešno zaključili osnovno šolo. V primeru, da število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest, potem šola s soglasjem Ministrstva izvede omejitev v tem programu na osnovi kriterijev, zapisanih v Razpisu za vpis v srednje šole za šolsko leto 2024/25.

Upošteva se seštevek zaključnih ocen obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Število potrebnih točk pri omejitvi vpisa v preteklih letih:

Program 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019
elektrikar 115 104/77 101 93 97 99
elektrotehnik 129 124 114 111 115 Ni bilo omejitve.
kemijski tehnik 124 146 Ni bilo omejitve. Ni bilo omejitve. 144 Ni bilo omejitve.
tehnik računalništva 142 145/108 143 136/33 128 Ni bilo omejitve.

Za izračun točk lahko uporabiš Kalkulator za izračun točk.

To lahko storiš v času prenosnega roka od 8. 4. do 23. 4. 2024, ko poteka prenosni rok. Potrebno je stopiti v stik s svetovalno delavko in z njo urediti prenos na drugo šolo.

Učenci bodo lahko zaradi spremembe svoje odločitve prijavnico dvignili in jo prenesli na drugo srednjo šolo ne glede na število prijavljenih kandidatov na novoizbrani srednji šoli.

Po tem roku šole praviloma ne bomo več sprejemale prenesenih prijav, dokler postopek za izbiro kandidatov na šolah, kjer bo vpis omejen, ne bo končan, to je do 21. 6. 2024. Po tem datumu pa bomo srednje šole spet sprejemale prijave v programih, kjer bodo še prosta mesta.

Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih.

V prvem krogu se izbere število kandidatov, ki obsega 90 % od števila prostih vpisnih mest za novince. Sprejeti kandidati se takrat tudi vpišejo. Če v 1. krogu ne boš sprejet, boš stopil v 2. krog omejitve. Svetovalna delavka srednje šole ti bo skupaj s starši pomagala pri odločitvi. Izpolnil boš rangirno listo, kjer boš lahko navedel do 10 programov, ki bodo na voljo v 2. krogu.

V drugem krogu se na preostalih 10 % vpisnih mest v izobraževalnih programih z omejitvijo vpisa izbere kandidate izmed vseh še prijavljenih kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu. Ti kandidati se lahko prijavijo tudi na vsa še prosta vpisna mesta v izobraževalne programe, ki nimajo omejitve vpisa.

Vpis bo potekal med 17. in 21. 6. 2024 do 14. ure.

Potek vpisa v programih z omejitvijo

Učenci, ki bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo takrat tudi vpisani. Ostali učenci bodo seznanjeni s prostimi vpisnimi mesti, na katera bodo lahko kandidirali za drugi krog izbirnega postopka. Ti učenci se bodo odločali o ponujenih prostih mestih (10 % vpisnih mest na šolah z omejitvijo vpisa in vsa ostala razpoložljiva mesta na šolah brez omejitve vpisa) in po prioritetnem vrstnem redu našteli 10 šol, na katere bi se želeli vpisati, ter svoje odločitve oddali do 26. 6. 2024 na naši šoli. O razvrstitvi na eno od naštetih srednjih šol bodo obveščeni 2. 7. 2024, na razvrščeno šolo se bodo lahko vpisali najkasneje do 3. 7. 2024.

Število potrebnih točk pri omejitvi vpisa v preteklih letih:

Program 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019
elektrikar 115 104/77 101 93 97 99
elektrotehnik 129 124 114 111 115 Ni bilo omejitve.
kemijski tehnik 124 146 Ni bilo omejitve. Ni bilo omejitve. 144 Ni bilo omejitve.
tehnik računalništva 142 145/108 143 136/33 128 Ni bilo omejitve.

Kandidati s posebnimi potrebami

Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, mora najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predložiti šoli veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program.

Sprejet bo, v kolikor bo dosegel najmanj 90 odstotkov točk potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.

Pri razporejanju bodočih dijakov v razrede bomo upoštevali želje, v kolikor bo to mogoče, ki jih boste navedli ob vpisu.

V programu tehnik računalništva smo imeli vsa leta do sedaj vpisanih tudi nekaj deklet. Tega si želimo tudi v bodoče, saj se dekleta vedno znova dobro izkažejo na področju računalništva.

Razlika je v predmetniku in zaključku izobraževanja.

Na strokovnih šolah je poudarek na stroki. Šolanje se zaključi s poklicno maturo (POM), ki je sestavljena iz 4 predmetov (slovenščine, matematike ali angleščine, strokovnoteoretičnega predmeta in seminarske naloge z zagovorom). Uspešno opravljena POM omogoča vpis v višje- in visokošolske strokovne študijske programe. V kombinaciji z dodatnimi maturitetnim predmetom in opravljeno POM je mogoč vpis tudi na nekatere univerzitetne študijske programe; pogoje za to vsako leto znova določijo fakultete, objavljeni pa so v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe. Splošna matura s tremi obveznimi (slovenščina, matematika, tuji jezik) in dvema izbirnima predmetoma odpira vrata na vse univerzitetne (in ostale) študijske programe.

Da. Izobražuješ se lahko v katerikoli srednji šoli vzporedno v programu umetniška gimnazija, glasbena ali plesna smer.2. Prvi šolski dan in vsi naslednji dnevi …

Ko se boste vpisali, boste skupaj z ostalimi napotki prejeli tudi navodila o tem, kdaj in kje se zberete na prvi šolski dan. Prevzel/prevzela vas bo vaš razrednik/vaša razredničarka in vse bo steklo tako, kot mora. V prvem tednu boste spoznali, kako poteka življenje na šoli, šolska pravila, pravice in dolžnosti dijakov, predvsem pa boste spoznali svoje nove sošolce in učitelje. Vsak od učiteljev vam bo predstavil svoj predmet in kako bo potekal pouk pri tem predmetu.

Na Šolskem centru Celje imamo zelo dobro založeno in organizirano šolsko knjižnico, kjer si dijaki in zaposleni lahko izposojamo strokovna, pa tudi leposlovna dela. Vabljeni k on-line ogledu: knj.sc-celje.si.

Ponujamo vam možnost izposoje učbenikov preko učbeniškega sklada: knj.sc-celje.si/ucbeniski-sklad.

Če se boste ob vpisu naročili na komplet učbenikov in poravnali ceno, ki znaša največ 1/3 maloprodajne cene vseh učbenikov v kompletu, ga boste lahko v prvem tednu pouka v šolski knjižnici tudi prevzeli. Za nabavo nekaterih učbenikov in delovnih zvezkov se boste dogovorili s posameznimi učitelji ob začetku pouka, druge zvezke in šolske potrebščine pa si boste kupili po lastni presoji.

Za praktični pouk in laboratorijske vaje bo res potrebna določena zaščitna oprema, kot je delovna halja, zaščitna očala … Natančnejša navodila o tem boste dobili pri vpisu v posamezni program. Enako velja za orodje, računalniško in drugo opremo za delo v specialnih učilnicah, laboratorijih, pa tudi doma.

Srednja šola zahteva predvsem dobre učne navade, kot so: aktivno sledenje pri pouku, redno opravljanje domačih nalog in oddajanje učnih zadolžitev ter sprotno učenje. Če si tako deloval/delovala že v osnovni šoli, potem zate srednja šola ne bo zahtevnejša od osnovne šole in boš uspešen/uspešna. Če ne, bo potrebno za uspeh v srednji šoli izboljšati učne navade in dvigniti raven učenja na zahtevnejši nivo.

Ob začetku novega šolskega leta boste vsak dijak in njegovi starši dobili šolski elektronski naslov in geslo, s katerim boste lahko preko šolskega portala dostopali do informacij o ocenah v elektronski redovalnici in prisotnosti pri pouku.

Vsak učitelj ima enkrat tedensko govorilno uro v dopoldanskem času, enkrat mesečno (praviloma tretji delovni torek v mesecu) imamo skupne govorilne ure od 17.00 do 18.00. V šolskem letu sta dva roditeljska sestanka (septembra, februarja ali marca). Na govorilne ure se morajo starši najaviti.

Podobno kot v OŠ imamo tudi na SŠ napovedana pisna ocenjevanja znanja. Termine kontrolnih nalog določijo učitelji skupaj z dijaki v prvem mesecu pouka in jih zapišejo v mrežni plan v elektronski evidenci. Pred pisnim ocenjevanjem praviloma poteka tudi preverjanje znanja.

Ustna ocenjevanja niso napovedana, vendar imajo dijaki možnost, da se sami javijo za ocenjevanje. Dijaki s posebnimi statusi pa imajo možnost napovedanega ocenjevanja znanja.

Da. Dijak ima med izobraževanjem pravico prestopiti v drugo šolo ali drug izobraževalni program, v kolikor imajo na drugi šoli prosto mesto. O sprejemu odloča ravnatelj šole, v katero želi dijak prestopiti. Dijaku določi, katere obveznosti mora opraviti, da bi lahko nadaljeval izobraževanje. Določi tudi roke, v katerih mora te obveznosti izpolniti. Prepis iz enega izobraževalnega programa v drugega je možen tudi sredi šolskega leta, v kolikor je v izobraževalnem programu prosto mesto. Šola ima pri sprejemu preusmerjenega dijaka določene omejitve. Če šola na primer nima prostega mesta v oddelku programa, v katerega bi se želel dijak preusmeriti, ga ne more sprejeti.

Prva ura pouka se prične ob 8.00. Običajno pa dijaki pričnejo pouk tudi z nulto uro, to je ob 7.10. Največkrat se pouk zaključi s sedmo uro ob 13.45, včasih pa traja še 8. uro in se zaključi najkasneje ob 14.35.

Težko je biti usklajen z vsemi povezavami, saj prihajajo dijaki z najrazličnejših krajev Slovenije. Dijakom, ki imajo izjemno slabe prometne povezave, dovoljujemo zamujanje pouka oz. predčasno odhajanje od njega. Seveda na prošnjo staršev.

Vstop v šolo oz. posamezne dele stavbe je mogoč v času pouka od 6.00 do 20.00. Izven tega časa so objekti zaščiteni z alarmom, ves čas so pod videonadzorom. Dijaki, ki zaradi neugodnih prometnih povezav prihajajo v šolo v zgodnejšem času, počakajo do začetka pouka v knjižnici šole, ki se odpre ob 6.30.

Učne ure trajajo praviloma 45 minut, sledi 5-minutni odmor. Med praktičnim poukom in laboratorijskimi vajami je razporeditev dela in odmorov nekoliko drugačna, odvisno od dogovora med dijaki in učiteljem.

Glavni odmor traja celo učno uro, termin glavnega odmora se od dneva do dneva spreminja. Glavni odmor je namenjen predvsem toplemu obroku v šolski kuhinji.

Na šoli je poskrbljeno za toplo prehrano dijakov, ki jo zagotavljamo v sodelovanju z zunanjim ponudnikom – SLOREST. Dijaki lahko vsak dan izbirajo med štirimi toplimi meniji, na voljo so tudi hladna malica in zajtrki. Malicajo lahko med odmorom, ki je namenjen malici. Hladno malico lahko dijaki prevzamejo kadarkoli. Dijaki pa si malico lahko kupijo tudi v bližnjih trgovinah in pekarnah.

Na ŠCC se dijakom ni treba preobuvati, vrhnja oblačila imajo obešena v razredu. Na ŠCC, na hodnikih in v učilnicah vzdržujemo čistočo, še posebej ob deževnih dneh in v zimskih mesecih. Ob vhodu v stavbo in pred vsakim stopniščem so na tleh položeni veliki in vpojni predpražniki.

Učitelji pri pouku uporabljajo tudi sodobno tehnologijo. Vsi dijaki imajo dostop do brezžičnega omrežja Eduroam, ki ponuja dostopne točke po vsem svetu. Dostopa ne omejujemo, za varno uporabo pametnih naprav pa imamo pravila, ki jih morajo spoštovati tako dijaki kot učitelji.

Praksa je del predmetnika. V programu kemijski tehnik traja PUD 2 tedna v 2. letniku in 2 tedna v 3 letniku. V programu elektrotehnik in tehnik računalništva traja 8 tednov v 3. letniku. V triletnem programu elektrikar se PUD izvaja v 2. in 3. letniku. Dogovor je, da se dijaki dogovorijo za opravljanje prakse pri delodajalcu v domačem okolju. Če si praktičnega usposabljanja pri delodajalcu dijak ne uspe urediti sam, mu pri tem pomaga šola.

V času šolanja imajo dijaki možnost bivanja v dijaškem domu, ki se nahaja v neposredni bližini šole.

Več o Dijaškem in študentskem domu Celje

Naslov: Ljubljanska cesta 21, 3000 Celje
Kontaktna oseba: Nikolaj Korenjak, svetovalni delavec
Kontaktni podatki: tel.: +386 3 42 66 626

Na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS najdete vse informacije v zvezi z možnostjo pridobitve različnih štipendij za srednješolce.

Na šolski spletni strani v rubriki Možnosti zaposlitve in štipendiranja dijake obveščamo tudi o možnosti pridobitve kadrovskih štipendij pri različnih delodajalcih.3. Ali šola ponuja nekaj več?

Na SŠ KER imamo bogato mednarodno dejavnost, odvisno od projektov, ki potekajo v posameznem šolskem letu. Dijake, ki želijo več in se izkažejo pri pouku ter obšolskih dejavnostih, prepoznajo učitelji, ki jih tudi povabijo k mednarodni dejavnosti. Tako imajo dijaki možnost pridobiti mednarodno izkušnjo. Potovali smo na Islandijo, v Španijo, Italijo, Madžarsko, Norveško, Nizozemsko, Francijo, Grčijo …

V šolskem letu 2021/2022 je odšla prva generacija dijakov na opravljanje PUD-a v tujino – Irsko. V šolskem letu 2022/2023 bodo odšli dijaki na PUD na Irsko in Finsko. To poteka tako, da na šolski spletni strani objavimo razpis, na katerega se zainteresirani dijaki prijavijo. Komisija pregleda prijave in izbere dijake.

Šola prilagodi šolske obveznosti perspektivnemu in vrhunskemu športniku, dijaku, ki se vzporedno izobražuje, dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, dijaku, ki prepeva v pevskem zboru ŠCC, dijaku, ki obiskuje glasbeno šolo, dijaku, ki prihaja iz tuje države, dijaku s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi, in dijaku, ki je zaradi zdravstvenih razlogov dlje in pogosteje odsoten od pouka. Za pridobitev pravice dijak in starši na šoli vložijo pisno prošnjo, zaprosilu pa morajo priložiti ustrezno dokumentacijo.

Če želiš prilagoditve izobraževanja uveljavljati tudi v srednji šoli, morajo starši pravočasno vložiti vlogo za podaljšanje odločbe na Zavod za šolstvo RS. Pri tem jim pomaga svetovalna služba na osnovni šoli.

Kandidat z odločbo otroka posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, mora za sprejem dosegati najmanj 90 odstotkov točk, potrebnih za vpis v ta program.

Dijakom, ki imajo odločbo o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, pripravimo individualizirane programe, v katerih natančno opredelimo posebnosti in prilagoditve.

V srednješolskih izobraževalnih programih je vrsta dodatne strokovne pomoči odvisna od izobraževalnega programa, v katerega so dijaki vključeni. Učna pomoč je tako predvidena za vse skupine dijakov s posebnimi potrebami (do dve uri tedensko), ki so vključeni v nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje, medtem ko je v drugih izobraževalnih programih (srednje strokovno, poklicno tehniško in gimnazijsko izobraževanje) s pravilnikom predvidena le pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj. To pa ne velja za dolgotrajno bolne dijake, ki se jim lahko dodeli učna pomoč neodvisno od izobraževalnega programa, če so odsotni od pouka več kot dva meseca.

Da. Njihovih konstruktivnih predlogov smo vedno veseli. Dijaki lahko na razrednih urah, na sestankih dijaške skupnosti izrazijo svoje predloge. Lahko jih oddajo tudi elektronsko na spletni strani šole v zavihku Nabiralnik idej. Starši lahko svoje predloge izrazijo na govorilnih urah, roditeljskih sestankih ali na sestankih Sveta staršev.

V 1. letniku se lahko vključite v fakultativni pouk nemščine. Poteka na osnovni ravni (za dijake brez predznanja) in višji ravni (za dijake s predznanjem). V 3., predvsem pa v 4. letniku potekajo poglobljene priprave na dodatni maturitetni predmet, ki je lahko biologija, matematika, angleščina. Za dijake v programu kemijski tehnik izvajamo izobraževanje za uporabo računalniškega programa Pyton. V okviru krožkov in interesnih dejavnosti potekajo priprave na različna tekmovanja iz stroke, pa tudi splošnoizobraževalnih predmetov. Naši dijaki vsako leto izdelajo vrsto zelo dobro ocenjenih raziskovalnih nalog. Imamo odličen mešani mladinski pevski zbor, vrsto krožkov in drugih interesnih dejavnosti.

Odgovori na ankete, ki jih izvajamo med dijaki zaključnega letnika, kažejo, da se dijaki na šoli počutijo zelo dobro. Pohvalijo sproščeno vzdušje, razumevajoče učitelje, dobro opremo, malico, zanimive projektne dneve in ekskurzije.

Elektro


Kemija


Računalništvo4. Kaj pa potem, ko bom končal?

Vsi programi ob zaključku naše šole ponujajo zelo dobre zaposlitvene možnosti, saj izhajajo iz tehničnih strok, ki so na tržišču vse bolj iskane. Dijaki se že v času opravljanja prakse pri delodajalcih dogovarjajo z njimi o zaposlitvi po končani srednji šoli. Če pa se odločijo za nadaljevanje izobraževanja, so jim po zaključku študija na široko odprta vrata v svet.

Velika večina naših dijakov nadaljuje s študijem v osnovni stroki ali pa sorodnih strokah, nekateri pa se odločijo za nove poti izven meja tehnike.

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu in pridobljenem poklicu elektrikarja se dijaki lahko vpišejo v program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (3+2) smer elektrotehnik, tehnik računalništva, strojni tehnik, tehnik mehatronike, logistični tehnik, geotehnik, avtoservisni tehnik (če ima 3-letne delovne izkušnje v avtoservisni dejavnosti). Izobražujejo se lahko redno ali izredno. Program PTI se zaključi s poklicno maturo, s katero si dijak pridobi srednjo strokovna izobrazbo. Lahko se zaposli ali nadaljuje šolanje na višjih in visokih šolah.

Dijaki v programu elektrotehnik največkrat nadaljujejo s študijem elektrotehnike in sorodnih programov na:

Dijaki v programu tehnik računalništva največkrat nadaljujejo s študijem računalništva in informatike ter sorodnih programov na:

Kemijski tehniki pa se v veliki meri po zaključenem izobraževanju odločajo za študij kemija oziroma kemijske tehnologije na:

ter sorodnih ved na:

Več o tem, na katere študijske programe in pod kakšnimi pogoji se lahko vpisujejo naši dijaki, najdete v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe, ki je objavljen vsako leto na: https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis-javni-koncesionirani

Nazaj na vrh